CNEN

天岳研究

Research & Insights

新编债权债务纠纷处理

    着眼于日常生活中高频出现的债权债务纠纷,通过对具体案例的解析,联系现行法律规定,打造成权威、经典、实用的法律办案指导书。
书中选取的案例具有代表性、基本涵盖该领域的焦点与难点,来自律师、法律顾问等专业人士的点评通俗易懂。
具体内容包括:
  第一编 典型案例分析
  第二编 实用法律文书
  第三编 实用工具(图、表)
  1、新编婚姻家庭纠纷处理法律依据与案例评析
  2、新编交通事故纠纷处理法律依据与案例评析
  3、新编债权债务纠纷处理法律依据与案例评析
  4、新编医疗纠纷处理法律依据与案例评析
  5、新编工伤纠纷处理法律依据与案例评析

关注我们
     
      微信公众号                      新浪博客

@2011-2021 beijing Topmount Law Firm 京ICP备14044850号-2